Social Studies: Theory and Practice

Studia Społeczne: Teoria i Praktyka

Akademia Pomorska w Słupsku

SOCIAL STUDIES: THEORY AND PRACTICE
No.2 Download here

ISSN 2544-0071 / eISSN 2544-1981.

Social Studies: Theory and Practice Vol. 2, No. 2/2017

Bogdan GĘBSKI
Współczesne medialne zniewolenia w procesach edukacji

Liubov Pietukhova,   Svitlana Chepurna
Problems with Motivating Students for Active Learning

Oksana KRAVCHUK
Implementation of Innovative Foreign Teaching Methods in the Ukrainian School in the 1920s
Внедрениезарубежныхинновационныхметодовобучениявукраинскойшколев 20-егодыххвека

Olena MAIDANYK
Theoretical Aspects of Shaping Civic Competences in Future Primary Education Teachers
Теоретические аспекты формирования гражданской компетентности будущих учителей начальной школы 

Iryna FOMINA
The Importance of the Perception of Art for the Development of Aesthetic Consciousness of an Individual
Значение художественноговосприятия для развития эстетическогосознанияличности

RESEARCH REPORTS
Łukasz WIRKUS
Level of Occupational Stress Among Women Working for the Probation Court Service

Paweł KOZŁOWSKI
The Effectiveness of the Aggression Replacement Training in the Context of Externality and Internality Disorders of Adolescents at Risk of Social Maladjustment

BEGGINERS’ ATTEMPTS
Łukasz LÖPER
Powstanie i działalność  polskiej  administracji  samorządowej     powiatu słupskiego w latach 1945-1949

Monika Willich
Harcerstwo jako forma wychowania dzieci i młodzieży

CONFERENCE REPORTS

Iryna SURINA, Iwona GUMOWSKA

Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej EDUCATION IN THE CONTEXT OF NEEDS – POSSIBILITIES – SOLUTIONS, Słupsk-Ustka, 29.09-1.10. 2016 r.

Krzysztof STASIAK
Sprawozdanie z debaty poświęconej ocenie regulacji dotyczących prawa nieletnich w Polsce w zakresie ich zgodności z Konwencją o prawach dziecka oraz zaleceniami Komitetu Praw Dziecka ONZ nr CRC/C/POL/CO/3-4 z dnia 29 października 2015 r..

REVIEWS
Wiesław NYNCA
Paweł Kozłowski, „Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społeczni”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016 (recenzja książki)

SOCIAL STUDIES: THEORY AND PRACTICE
No.1 Download here

ISSN 2544-0071 / eISSN 2544-1981.

Periodicity:  once every 6 months.

List of reviewers is published in bookmark called Reviewers.

Deadline of articles:
• the number 1 – to 15 February,
• the number 2 –  to 15 July.